0

Condicions de Compra

Condicions Generals de Contractació

Aquest document contractual regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web https://saclassicpizza.com/, propietat de GRUPSUERC, SA, d’ara endavant PRESTADOR.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

– Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.

– És una persona amb capacitat suficient per a contractar.

– Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els productes o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és GRUPSUERC SA, amb domicili social PASEO MARITIMO S/N , 08380 MALGRAT DE MAR (BARCELONA), CIF A58496050  i amb telèfon d’atenció al client / USUARI: 872 60 88 03 I d’una altra, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia, la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

Procediment de contractació

L’USUARI, per a poder accedir als productes oferts per PRESTADOR, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, els quals es tractaran de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i detallat en l’Avís legal i Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos i a no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Una vegada ha estat creada el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules generals de contractació.

2. Enviament de comandes.

3. Dret de desistiment.

4. Reclamacions.

5. Força major.

6. Competència.

7. Generalitats de l’oferta.

8. Preu i termini de validesa de l’oferta.

9. Despeses de transport.

10. Forma de pagament, despeses i descomptes.

11. Procés de compra.

12. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per endavant i per escrit pel PRESTADOR.

2. ENVIAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment amb personal propi del PRESTADOR i en els horaris de 19:15h a 23:00h.

S’estableix una única zona de repartiment:

– Blanes

Els terminis de lliurament s’entendran aproximats, no constituint el retard incompliment essencial.

El termini de lliurament sol estar comprès entre els 30 i els 115 minuts, segons l’adreça de destinació. S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI, falsos, inexactes o incomplets.

El lliurament es considerarà realitzat en el moment en què la persona que realitza el lliurament hagi posat els productes a la disposició de l’USUARI i aquest, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció del lliurament.

Correspon a l’USUARI verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció del lliurament.

3. DRET DE DESISTIMENT

GRUPSUERC SA. informa l’Usuari que no té obligació d’enviar al consumidor un document de desistiment per a poder revocar la contractació del servei ofert a través de les Pàgines, en els terminis legals, en trobar-se dins de les excepcions establertes en l’Article 102 i 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en virtut dels quals s’estableix que no cap el dret de desistiment en els contractes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents direccions de contacte:

Adreça Postal: GRUPSUERC SA, C/Dr. Xavier Brunet , 4

(GIRONA)

Telèfon: 872 60 88 03

Mail: info@classicpizza.com

Resolució de litigis en línia (Online Disputi Resolution)

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per a aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

6. COMPETÈNCIA

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de GRUPSUERC SA o aquí estipulat tindrà efecte, excepte pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avanços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor

Afegit (IVA) o altres impostos que poguessin ser aplicables.

El cost del transport es considerarà inclòs sempre que la comanda ascendeixi a un import mínim establert, segons la població de destinació. Els imports mínims són els següents:

Per a la zona de repartiment de BLANES

– PREU MÍNIM COMANDA: 10€

Els preus aplicables a cada producte són els publicats en el lloc web i s’expressaran en la moneda EURO.L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

9. DESPESES DE TRANSPORT

Enviament gratuït, sempre que es compleixi la comanda mínima de 10€

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per a efectuar el pagament d’una comanda:

– Visa

– Efectiu

11. PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Una vegada guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, i càrrecs de transport segons les dades de pagament i d’enviament introduïts.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per a la seva correcta formalització:

1 – Comprovació de l’adreça d’enviament.

3. – Selecció de la forma de pagament.

4. – Realitzar la comanda (comprar).

Una vegada processat la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR.

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim d’1 MINUT, s’enviarà un correu electrònic confirmant l’estat de la comanda . Posteriorment amb un màxim de 10 minuts rebrà un altre mail informant del temps d’entrega.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions dels jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI.

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més pròxims a la població d’ Arenys (Espanya).

CODICIONS ESPECÍFIQUES

“Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament:

“Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys”

La teva cistella

No hi ha productes a la cistella

Finalitzar compra
Product added to cart.